2018-01-06 workshop v01d vim Workshop: Rozširovanie (Neo)Vimu 1
2018-01-06 v01d projects bluetooth Modrozube sluchadla
2017-12-31 stránka v01d V01D status: 12/2017
2017-04-20 stránka v01d Nová stránka