2018-01-06 workshop v01d vim Workshop: Rozširovanie (Neo)Vimu 1